biedroneczki
pszczolki
motylki
zabki
krasnale
jezyki

Przedszkole Samorządowe Nr 4 (Myślenice - Centrum)

Przedszkole Samorządowe Nr 4
(Myślenice - Centrum)
ul. Berka Joselewicza 1
32- 400 Myślenice

tel/fax: 12 272 02 55

Strona główna

Wszystkim naszym wychowankom i ich rodzicom życzymy:

     Słonecznych i bezpiecznych wakacji,  uda  ny ch   podróży, wielu pozytywnych i niezapomnianych wrażeń, miłego wypoczynku oraz szczęśliwego powrotu do Przedszkola !cool

 

życzą:

Dyrektor oraz pracownicy

Przedszkola Samorządowego nr4

 

 

 

 

 


 


Nabór dzieci na dyżur wakacyjny w sierpniu 2020r.

Przedszkole dysponuje liczbą 75 miejsc dla dzieci.

W przypadku, gdy w dalszym ciągu będzie obowiązywał limit w związku z pandemią Koronawirsa COVID-19 narzucony przez Głównego Inspektora Sanitarnego

liczba miejsc będzie wynosiła 74. 

Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać tylko dzieci, których obydwoje rodzice pracują i w tym czasie nie korzystają z urlopu (np. wypoczynkowego jak również macierzyńskiego, wychowawczego itp.). Zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach Dziecka, rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej. 

Jeśli rodzic/opiekun zapisuje dziecko do więcej niż jednej placówki, wypełnia wniosek do każdej placówki oddzielnie.

Wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywa się w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym organizującym dyżur wakacyjny.

Opłata wnoszona jest z góry do 5 sierpnia 2020r. wg. czasu zadeklarowanego przez rodzica/opiekuna, w sekretariacie przedszkola lub szkoły, po uprzednim uzyskaniu informacji o wysokości naliczonej opłaty.

Niedokonanie terminowej wpłaty za pobyt dziecka na dyżurze wakacyjnym skutkuje skreśleniem dziecka z dyżuru wakacyjnego.

Podstawą przyjęcia dziecka na dyżur jest karta zgłoszenia i oświadczenia z zakładu pracy rodziców /opiekunów/ złożone w zaklejonej kopercie do skrzynki na ogrodzeniu przedszkola lub przesłane jako załącznik na adres e-mail przedszkola: przedszkole4.myslenice@wp.pl do 10.06.2020r.

Regulamin organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice znajduje się  w Załączniku nr 1 do  Zarządzenia Nr 247/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 24 września 2019 r., który można przeczytać na poniższej stronie internetowej:

 https://bip.malopolska.pl/umigmyslenice,a,1679815,zarzadzenie-nr-247-2019-burmistrza-miasta-i-gminy-myslenice-z-dnia-24-wrzesnia-2019-roku-w-sprawie-r.html

Wykaz  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę Myślenice  pełniących dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2019/2020 znajduje się w Ogłoszeniach.

 

Karty do pobrania w zakładce: Dla rodziców - Druki do pobrania


Wracają opłaty za czesne i wyżywienie

w przedszkolach i żłobku

                 W związku z przywróceniem funkcjonowania przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych oraz żłobka na terenie Miasta i Gminy Myślenice informujemy, że przywrócony został także pobór opłat za czesne i wyżywienie dzieci. To fundusze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych placówek.

Pobieranie opłaty określonej w paragrafie drugim Uchwały Nr 462/L/2018 Rady Miejskiej   w Myślenicach z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie   z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice gwarantuje rodzicom zachowanie miejsca w jednostce dla dziecka.  

- Ponowne uruchomienie placówek oświatowych oraz spełnienie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów przez Gminę Myślenice. Dotychczasowe zawieszenie czesnego oraz wszelkich opłat za żłobek lub przedszkole z uwagi na pandemię orona wirusa było ukłonem w stronę rodziców, który spotkał się z dużą aprobatą rodziców. Należy podkreślić, że Gmina Myślenice jako jedna z nielicznych wprowadziła tego typu udogodnienia – mówi Renata Marzec, naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu UmiG Myślenice.

             Opłaty za czesne będą naliczane od 11 maja 2020r. Informację o wysokości opłat można uzyskać telefonicznie od dnia 13 maja 2020r. w godzinach 8.00- 13.00. Wpłaty czesnego należy dokonać do 15 maja 2020r. w godzinach 7.00 – 15.00.  Bardzo prosimy o przyjście  z wyliczoną sumą pieniędzy.

             Praca przedszkola prowadzona jest  w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi na czas pandemii.  Rdzice przychodzący do przedszkola muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej - maseczki zakrywające usta i nos. Przed wejściem do budynku rodzice będą mieć mierzoną temperaturę przez pracownika przedszkola, następnie zostaną wpuszczeni do budynku gdzie obowiązkowo  muszą zdezynfekować ręce. W przypadku podwyższonej temperatury 370 C lub innych objawów chorobowych (kaszel, katar itp.)  Rodzic nie zostanie  wpuszczony do przedszkola. W holu przedszkola może przebywać tylko jeden Rodzic.  Pozostali rodzice oczekują przed budynkiem przedszkola  w odległości 2 metrów  od osób oczekujących  na wejście do przedszkola oraz od pracowników przedszkola.   

                                                                                    Z poważaniem

Teresa Sari


Szanowni Państwo !

Przedszkole prowadzi swoją działalność opiekuńczą podczas trwania pandemii Covid – 19.

Opieka nad małoletnimi dziećmi w przedszkolu wymaga zbiorowej odpowiedzialności od wszystkich osób zaangażowanych w pracę placówki jak i rodzin jej  podopiecznych!

             Praca przedszkola prowadzona jest w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie  z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi na czas pandemii.  W związku z tym rodzice, którzy deklarują potrzebę posyłania dziecka do naszego przedszkola zobowiązani są do  zapoznania się  z  "Procedurą pobytu dziecka w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Myślenicach  w okresie pandemii koronawirusa COVID - 19 ", w której zawarte są m.in.   Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka do przedszkola (…)

 1. Dzieci do przedszkola, mogą być przyprowadzone/odbierane przez rodziców/prawnych opiekunów lub upoważnione dorosłe osoby.
 2. Zawieszone zostają dotychczasowe upoważnienia odbioru dziecka.
 3. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 4. Rodzice,/opiekunowie prawni, osoby upoważnione  muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas przyprowadzania/odbierania dziecka z przedszkola, jak również przybywania w budynku przedszkola (maseczki zakrywające usta i nos).
 5. Przed wejściem do budynku  rodzice/opiekunowie, osoby upoważnione  i dzieci będą mieć mierzoną temperaturę przez pracownika przedszkola, następnie rodzice/opiekunowie muszą zdezynfekować ręce.
 6. W szatni może przebywać tylko dwoje dzieci ze swoim rodzicem/prawnym opiekunem. Pozostali rodzice oczekują przed budynkiem przedszkola w odległości 2 metrów od osób oczekujących  na wejście do przedszkola.
 7. Rodzice/prawni opiekunowie, osoby upoważnione  mogą poruszać się  w przedszkolu w wyznaczonym ciągu komunikacyjnym. Mają bezwzględny zakaz wchodzenia do sal.
 8. Rodzic/prawny opiekun, osoba upoważniona  zgłasza domofonem przyjście dziecka do grupy i czeka na odbiór dziecka przez nauczyciela. W oddziale I i II dzwoni dzwonkiem.
 9. W czasie, gdy nauczyciel odbiera dziecko od rodzica/prawnego opiekuna lub  osobę upoważnioną, z pozostałymi dziećmi w sali pozostaje  pomoc nauczyciela.
 10. Dziecko po przyjściu do przedszkola powinno umyć ręce zgodnie z instrukcją mycia rąk mydłem antybakteryjnym.
 11. Rodzice/prawni opiekunowie,  osoby upoważnione  przyprowadzający i odbierający dzieci nie powinni podchodzić do osób tam przebywających, zarówno do dzieci, jak  i dorosłych bliżej niż na 2 m.
 12. Rodzice/prawni opiekunowie powinni zwracać  uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Sami także powinni je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
 13. Osoby trzecie powinny w placówce przebywać tylko w uzasadnionych przypadkach przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 14. Należy przestrzegać zadeklarowanego czasu pobytu dziecka.
 15.  Wprowadza się zakaz przebywania na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka  z placówki.

                        Bardzo proszę o zapoznanie się z wytycznymi przeciwepidemicznymi zalecanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i MEN zawartymi w Procedurze oraz bezwzględne ich przestrzeganie podczas  pobytu na terenie przedszkola.

Rodzicu bądź odpowiedzialny!

Najsłabszym ogniwem wszelkich systemów zachowania bezpieczeństwa jest zawsze człowiek. Pamiętaj, że jedynie wspólne i odpowiedzialne działanie zarówno członków personelu przedszkola jak Was samych może zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo Waszych dzieci, Waszych Rodzin jak i pracowników przedszkola.

PROSIMY RODZICÓW, ABY STOSOWALI SIĘ DO ZASAD  OKREŚLONYCH  W PROCEDURZE  ORAZ PRZESTRZEGALI  PODANYCH GODZIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA , CO UŁATWI NAM ZACHOWANIE  WYTYCZNYCH GIS , MZ i MEN.

              Dla dzieci pozostających w domach Nauczycielki w dalszym ciągu będą realizować zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Na stronie internetowej przedszkola w oddziałach udostępniane są codziennie różne materiały do tematów zajęć, które miały być realizowane w normalnym trybie pracy przedszkola, zgodne z podstawą  programową. Są to różnorodne  propozycje: wiersze, opowiadania, kolorowanki,  ćwiczenia,  karty pracy,  piosenki do utrwalania języka angielskiego przez dzieci i inne. Można  je wykorzystać do zabawy z dziećmi w domu.   Zachęcamy do wspólnej aktywności smiley.

Z poważaniem

Teresa SariPROCEDURA POBYTU DZIECKA

 W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH

W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19


Do pobrania tutaj:

- Deklaracja  o uczęszczaniu dziecka do Przedszkola Samorządowego nr 4 w Myślenicach w okresie epidemii koronawirusa COVID- 19

- UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 4 W MYŚLENICACH w okresie pandemii koronawirusa COVID - 19

 


Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr4 w Myślenicach w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w związku z COVID-19

 


10  ZASAD  WIRUSOOBRONY

ZACHĘCAM DO ZAPOZNANIA NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW.

Bajka zachęcająca do noszenia MASECZEK: https://www.mamaprzyjaciel.pl/maseczki-dla-smokow/?fbclid=IwAR0rbldbsyQYqIr83The3OaDp76Xq-n2szKY8gVZr2g1eGTVKMRLGDxp2pA


Informacja z ZUS na temat dodatkowego zasiłku opiekuńczego !!!!

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu COVID-19.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:
⇒ opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
⇒ są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom).
Więcej informacji na temat dodatkowego zasiłku i druk do pobrania ze strony ZUS https://www.zus.pl/ 

Linki